Total Commander – návod

Prevzaté z časopisu   Počítač pro každého 

OBSAH

1. Seznamte se, Total Commander

2. Stažení a instalace

3. Poprvé v hlavním okně

4. Základní práce se soubory

5. Pokročilejší práce se soubory

6. Snadnější pohyb mezi adresáři

7. FTP přenosy

8. Užitečné klávesové zkratky

 


1. Seznamte se, Total Commander

Total Commander je program pro správu souborů, následovník rozšířeného Windows Commanderu. Je šířen jako shareware, přičemž neregistrovaný program můžete používat po dobu jednoho měsíce, poté je potřeba ho podle licence buď zaregistrovat, nebo smazat z pevného disku.


2. Stažení a instalace

Program lze stáhnout z webu jeho autora Christiana Ghislera na adrese www.ghisler.com. Odkaz na stažení instalačního souboru najdete zde, přičemž máte tu výhodu, že jeden ze serverů nabízených pro stahování se nachází přímo v Praze. Vyberte tedy Czech Republic (v prostředním sloupci, čtvrtá položka shora). Objeví se dotaz Windows, zda chcete instalační soubor uložit, nebo spustit – klikněte na Spustit a počkejte, až se stahování dokončí.

Poté opět tlačítkem Spustit odpovězte na další dotaz. V nabídce instalačního programu si můžete zvolit jazyk, ve kterém bude Total Commander nainstalován; nechybí ani čeština. Zvolte jazyk a klikněte na tlačítko Next. Pokud máte podezření, že budete chtít svou volbu jazyka v budoucnosti přehodnotit, ponechte na následující obrazovce zaškrtnuté pole, které vám dovoluje nainstalovat i ostatní jazyky, mezi nimi pak budete moci volně přepínat. Dále klikejte na tlačítko Next, dokud nebude instalace dokončena.

Spusťte program. Před hlavním oknem se objeví ještě jedno menší a v něm vás program vyzývá ke stisknutí tlačítka 1, 2 nebo 3. Tuto drobnou nepříjemnost musíte absolvovat při každém spuštění programu, alespoň dokud si Total Commander za 40 švýcarských franků nezaregistrujete (více viz položka Registrace v menu Nápověda).


3. Poprvé v hlavním okně

Většinu plochy Total Commanderu zaujímají dva velké panely: jeden vlevo, druhý vpravo. Princip těchto dvou panelů je stejný jako například ve starém Norton Commanderu, takže pokud jste s podobným správcem souborů už pracovali, musíte se cítit jako doma.

A protože obrázek leckdy vydá i za tisíc slov, všechna důležitá tlačítka shrnuje následující schéma. Ovládání je vyznačeno pro pravý panel, přičemž levý panel je jen jeho věrné dvojče, které se ovládá shodně.


Pohyb mezi složkami funguje podobně jako v průzkumníkovi Windows. Složku můžete otevřít dvojitým kliknutím na její název, stejně tak lze otevřít libovolný soubor.Podívejme se na ovládání blíže. V každém z panelů můžete sledovat obsah libovolné složky (na obrázku je seznam souborů a podsložek označen čísly 1 a 2). Adresa složky, ve které se právě nacházíte, je nadepsána nad seznamem souborů (3).

Pokud se chcete vrátit o jednu složkovou úroveň výš, stačí kliknout na ikonu šipky vedle nápisu [..], který je vždy uveden jako první položka v seznamu adresářů (4).

Ještě malá poznámka: pokud se nacházíte v tzv. kořenovém adresáři, tedy v seznamu adresářů vytvořených přímo na disku, položka [..] není přístupná. Na rozdíl od průzkumníku totiž Total Commander považuje disk za nejvyšší úroveň správy souborů a nepřidává úroveň Tento počítač nebo Plocha. Pokud potřebujete z jakéhokoliv důvodu zobrazit adresář plochy, lze v menu Příkazy zvolit položku Zobrazit adresář Plocha.

Pohyb mezi adresáři v rámci jednoho disku je tedy jasný – zbývá doplnit, jak se podívat i na obsah jiných disků. K tomu slouží rozbalovací menu, umístěné těsně nad seznamem složek, které umožňuje přepnout na kterýkoliv jiný disk (5). Kromě přepínání mezi pevnými disky můžete stejným postupem zobrazit i disketovou mechaniku (zpravidla označenou písmenem A), CD mechaniku (obvykle D nebo E, výjimečně i jiná písmena) nebo připojený flash disk. Informaci o aktuální a maximální kapacitě disku si můžete přečíst vedle rozbalovacího menu (6).

A tip na závěr: Existují dvě možnosti, jak zobrazovat soubory v prohlížené složce. Total Commander může buď vypisovat položky do sloupců i do řádků vedle sebe (v tom případě se jich na obrazovku vejde víc naráz), nebo je vypisovat jenom pod sebe a uvádět k nim též podrobnější údaje (velikost a datum vytvoření). Ať už dáte přednost kterémukoli zobrazení, možnost přepnout mezi nimi se skrývá pod tlačítky označenými na obrázku čísly 7 a 8. Přepnutí se vždy vztahuje jen k tomu panelu, který je právě aktivní, a každý panel může mít zapnuto jiné zobrazení.


4. Základní práce se soubory

Proč jsou v hlavním okně dva naprosto identické panely? To pochopíte, jakmile se podíváte na to, jak se v Total Commanderu pracuje se soubory.

Chcete-li někam přesunout nebo zkopírovat soubor, je třeba otevřít v jednom panelu složku s daným souborem a v druhém panelu pak složku, do které hodláte soubor přesunout.


Dáváte-li přednost ovládání myší, můžete místo klávesy F5 kliknout na tlačítko označené na obrázku jako č. 3 a místo klávesy F6 použít tlačítko č. 4.Jakmile máte v obou panelech otevřeny patřičné složky, klikněte tlačítkem myši na soubor nebo na složku, které chcete přesunout (například na obrázku jste klikli na složku označenou č. 1). Poté stiskněte buď klávesu F5 (pro kopírování), nebo klávesu F6 (pro přesun) a akci potvrďte tlačítkem Enter nebo OK. Vybraný soubor nebo složka se přesune do složky otevřené v druhém panelu (2).

Jestliže chcete soubor nebo složku smazat, označte soubor či složku prostým kliknutím, stiskněte klávesu F8 a smazání potvrďte.
Pro přejmenování souboru nebo složky stiskněte klávesu F6, zatímco je označena ta položka, kterou chcete přejmenovat. V otevřeném dialogovém okně přepište hodnotu v horním textovém poli (na obrázku viz označení číslem 1) novým názvem a potvrďte to kliknutím na tlačítko OK

.


5. Pokročilejší práce se soubory

Kopírovat nebo mazat soubory je třeba poměrně často, nicméně ne vždy je pohodlné pracovat s jediným souborem a často je nutné kopírovat více než jeden soubor naráz. K tomu slouží výběry.

Jak vytvořit výběr jednoduše

Výběr znamená, že označíte několik souborů a složek, se kterými poté můžete provádět libovolnou operaci naráz. Abyste mohli nějaký soubor označit, je třeba na něj kliknout myší (všimněte si, že kolem položky, na kterou jste klikli, se objeví šedivý rámeček) a poté stisknout klávesu Insert. Chcete-li označit další soubory, můžete to udělat i bez klikání myši: stačí pohybovat rámečkem pomocí kurzorových šipek a klávesu Insert stisknout pokaždé, když se rámeček dostane na soubor nebo složku, které chcete označit.

Všimněte si, že označené položky zčervenaly. Chcete-li označenou položku ze seznamu vyjmout, klikněte na ní a znovu stiskněte tlačítko Insert.

Takto může vypadat výběr. Označené složky jsou vypsány červeně.

 

Když nyní stisknete tlačítko F5, F6 nebo F8, budou všechny označené soubory a složky zkopírovány, přesunuty nebo smazány přesně tak, jako když jste pracovali jen s jedinou položkou.

Jak vytvořit výběr důvtipně

Občas je třeba označit všechny soubory, které vyhovují určitému kritériu, například ty, které mají příponu exe. V takových případech existuje i elegantnější cesta, jak všechny takové soubory označit, než je hledat, klikat na každý z nich a stiskat klávesu Insert.

Stiskněte tlačítko + na numerické klávesnici. Otevře se dialogové okno Rozšíření výběru. Do něj můžete zadat šablonu; tu program použije na seznam zobrazených souborů a označí všechny ty, jejichž jméno zadané šabloně vyhovuje. Jak takovou šablonu sestavit?

Dialogové okno pro zadání šablony, která rozšiřuje výběr označených souborů.

Můžete použít dva zástupné znaky. První z nich, znak *, zastupuje libovolný počet obyčejných znaků, takže například šablona F* označí všechny soubory, které začínají písmenem F. Pokud chcete najít soubory s příponou exe, je třeba, abyste zadali šablonu *.exe. Pokud zadáte jako šablonu jen hvězdičku, označíte všechny soubory.

Druhým zástupným znakem je otazník, který funguje obdobně jako hvězdička, jen s tím rozdílem, že zastupuje právě jeden znak. Rozdíl bude patrnější, když se podíváte na jednoduchou ukázku:

Mějme soubor FrantiškůvSoubor.doc.

  • Šablona F*Soubor.doc soubor označí (hvězdička zastupuje znaky rantiškův).
  • Šablona F?Soubor.doc soubor neoznačí (otazník totiž může zastupovat jen jediný znak).
  • Šablona ?rantiškůvSoubor.doc soubor označí.
  • Šabloba *rantiškůvSoubor.doc soubor taktéž označí.

Pomocí šablon můžete soubory též odznačovat. Stačí, když pomocí tlačítka – namísto + vyvoláte okno pro zadání šablony.

Výsledek při označení podle šablony Okruh*1

Označování ve velkém

Existují další tři možnosti, jak výběry usnadnit. Stisknutím Ctrl a tlačítka + dojde k označení všech souborů v adresáři a stisknutím kombinace Ctrl a tlačítka – naopak k jejich odznačení. Kromě toho můžete tlačítkem * označení převrátit, tedy označit všechny neoznačené soubory a naopak.

Porovnání složek

Pomocí příkazu Porovnat adresáře v menu Označení je možné porovnat složku v levém a pravém panelu a nechat program označit všechny soubory, které se nacházejí jenom v jednom z panelů.


6. Snadnější pohyb mezi adresáři

Protože adresářová struktura bývá poměrně rozvětvená, může se pohyb mezi adresáři leckdy stát nepříjemně zdlouhavým. Total Commander proto nabízí několik možností, jak si „cestování” po disku usnadnit.

Oblíbené adresáře

Pomocí tohoto nástroje lze na disku vytvářet záložky, ke kterým se poté můžete kdykoliv rychle vrátit.

Menu pro správu oblíbených adresářů.

Záložku vytvoříte kliknutím na tlačítko opatřené hvězdičkou; tlačítko se nachází v pravé horní části obou panelů (na obrázku viz označení číslem 1). Pomocí tohoto tlačítka se otevře menu a v něm zvolte položku Přidat aktuální adresář (č. 3).

Ke kterékoliv takto uložené složce se pak můžete snadno dostat pomocí stejného menu, které též obsahuje odkazy na všechny oblíbené adresáře (na obrázku viz označení číslem 2).

Poslední otevřené složky

Pohyb mezi adresáři může usnadnit sledování naposledy prohlížených složek. To se skrývá pod tlačítkem šipky v pravém horním rohu obou panelů (na obrázku viz označení číslem 1), a to hned vedle hvězdičky, používané pro oblíbené adresáře. Po kliknutí se otevře seznam posledních složek, které jste v daném panelu prohlíželi (č. 2), a jednoduchým kliknutím se na danou adresu rychle přenesete.

Historie naposledy zobrazených složek. Kliknutím na kteroukoliv z nich ji rychle otevřete.


7. FTP přenosy

Při práci na internetu je nezřídka třeba komunikovat s FTP servery. Total Commander v takovém případě dokáže fungovat i jako FTP klient.

Připojení

Protože obvykle je třeba pracovat s daným FTP serverem více než jedenkrát, nabízí Total Commander možnost vytvářet si takzvaná připojení.

Začněte zobrazením seznamu připojení FTP prostřednictvím volby FTP – Připojit se… v menu Síť. Pole vytvořených připojení je prázdné, což přímo láká k tomu, abyste si vytvořili své první připojení.

Okno pro vytváření nového FTP připojení.

Kliknutím na tlačítko Nové připojení… vyvoláte dialogové okno ftp: popis připojení. Do pole Relace (1) zadejte název, pod kterým chcete připojení zobrazovat – to záleží zcela na naší vůli. Do položky Hostitel (2) zadejte adresu FTP serveru a do polí Jméno uživatele a Heslo (3) patřičné přihlašovací údaje (všechny tři hodnoty byste měli znát od osoby, která spravuje FTP server, ke kterému se přihlašujete).

Další dvě položky, tedy Vzdálený adresář (4) a Místní adresář (5), jsou nepovinné. Pomocí nich lze nastavit, která složka se má na FTP serveru otevřít, případně která složka z vašeho disku se má otevřít v druhém panelu automaticky. Pokud například vždy pracujete se složkou MojeSložka, můžete si její neustálé otevírání (při každém připojení k serveru) ušetřit tím, že ji nastavíte jako vzdálený adresář.

Jakmile jsou všechny položky vyplněny, můžete připojení uložit tlačítkem OK (6). Tím se vrátíte do okna Připojení k FTP serveru a zde, jak vidíte, přibylo nově vytvořené připojení. Konečně ho tedy využijete – buď na něj dvojitě klikněte, nebo ho označte a klikněte na tlačtíko Připojit.

Jestliže se přihlášení k FTP serveru povedlo, v aktivním panelu se zobrazí složky uložené na serveru. Práce se soubory pak probíhá naprosto stejně jako při práci se soubory na pevném disku.


8. Užitečné klávesové zkratky

A na závěr seznam několika užitečných klávesových zkratek pro práci s Total Commanderem:

F5 Kopírovat soubory.
F6 Přesunout soubory.
F6 Přejmenovat soubor.
F8 Smazat soubory.
Ctrl + D Oblíbené adresáře.
Ctrl + U Prohození panelů.
Ctrl + F FTP připojení.
Ctrl + F1 Přepnout zobrazení na stručné.
Ctrl + F2 Přepnout zobrazení na podrobné.
Ctrl + Shift + F1 Zobrazovat miniatury souborů